Tạo phân trang

Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một code phân trang khác đã khắc phục được nhược điểm trên .
Vào Bố Cục > Thêm Tiện Ích > HTML/Javascript và past đoạn code phía dưới vào .
Lưu ý : phải để cái HTML/Javascript vào ngay phía dưới Bài đăng trên blog , nếu không để ngay phía dưới thì phân trang sẽ không hoạt động giống như một số trường hợp mà các bạn đã gặp phải ( hình dưới )
image
<style>
.showpageArea {font-size: 20px; width:500px;background: url(http://thantoc.xm.com/hinh-anh/Pagenavbar-1.jpg) no-repeat left top; padding: 10px; color:#003366;text-align:center;
}
.showpageArea a {
color:#0F0;
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {

text-decoration:none;
color:#0F0; border:1px solid #FFF;
margin:0 10px;
padding:0 5px 0 8px;
}
.showpageNum a:hover {
color:#ffff00; border:1px solid #00ff00;
background-color:#FFF;
}
.showpagePoint {
color:#ffff00;
margin:0 8px 0 4px;
}
.showpage a {
text-decoration:none;
color:#FFF;
padding:0 2px 0 4px;
}
.showpage a:hover {
color:#ffff00;
text-decoration:underline;
} .showpageNum a:link,.showpage a:link {
text-decoration:none;
color:#00ff00;
}
</style>

<script type="text/javascript">

function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href;
var htmlMap = new Array();
var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";  
  thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';


var pageCount=5;
var displayPageNum=2;
var firstPageWord = 'Đầu';
var endPageWord = 'Cuối';
var upPageWord ='&#9668;';
var downPageWord ='&#9658;';var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
 var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
 var title = post.title.$t;
 if(isLablePage){
  if(title!=''){
    if(post.category){
   for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
    if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){           
     if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
      if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
       thisNum = postNum;       
      }

      postNum++;
      htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
     }         
    }   
   }
  }//end if(post.category){
 
   itemCount++;
  }

 }else{
  if(title!=''){
   if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
    if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
     thisNum = postNum;
    }

    if(title!='') postNum++;
    htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
   }   
  }
  itemCount++;
 }
}
for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
 if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
  if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
   if(thisNum==2){
    if(isLablePage){
     upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';     
    }else{
     upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
    }
   }else{
    upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
   }
   fFlag++;
  }
  if(p==(thisNum-1)){
   html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';
  }else{
   if(p==0){
    if(isLablePage){
     html = labelHtml+'1</a></span>'; 
    }else{
     html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';     
    }
   }else{
    html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';
   }
  }

  if(eFlag ==0 && p == thisNum){
   downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
   eFlag++;
  }
 }//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(thisNum>1){
 if(!isLablePage){
   html = '<span class="showpage"><a href="/">'+ firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
 }else{
   html = ''+labelHtml + firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
 }
}
 html = '<div class="showpageArea"><span >Trang '+thisNum+' / '+(postNum-1)+': </span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
 html += downPageHtml;
 html += '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[htmlMap.length-1]+'"> '+endPageWord+'</a></span>';
}

if(postNum==1) postNum++;
 html += '</div>';
 if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
  var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
  var blogPager = document.getElementById("blog-pager");
   if(postNum <= 2){
    html ='';
  }
  for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
   pageArea[p].innerHTML = html;
  }
  if(pageArea&&pageArea.length>0){
   html ='';
  }

  if(blogPager){
   blogPager.innerHTML = html;
  }
 }

}
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>
trong đó :
http://thantoc.xm.com/hinh-anh/Pagenavbar-1.jpg : chính là background của phân trang . bạn có thể thay thế bằng hình ảnh mà bạn thích .

pageCount=5 : số bài hiện trong mỗi trang , ở đây tôi cho là 5 bài hiện trong 1 trang
displayPageNum=2 : số trang hiện ra để ta chọn , ví dụ như ở đây tôi chọn là 3 thì tôi sẽ ghi displayPageNum=2 , ( như hình dưới đây )
image

(thantoc.blogspot.com)