NGHI THỨC PHÓNG SANH

NGHI THỨC PHÓNG SANH
Chú nguyện

Hôm nay là ngày….., đệ tử chúng con là .... pháp danh ….. phát nguyện làm lễ phóng sanh (cá, rùa, chim .....). Nguyện cầu an cho (cha mẹ, con cháu) là Phật tử …... thân tâm an lạc, tiêu tai diên thọ, cát tường như ý. (Hoặc cầu siêu cho hương linh …... Pháp danh …... siêu sanh Tịnh độ).

Trước niệm hương khấn …... tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh-linh được tự-do giải-thoát.  
Dương chi tịnh thủy,
Biến sai tam-thiên,
Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
Pháp-giới quảng tăng diên,
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa-diệm hóa hồng-liên.
Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)
TRÌ NIỆM CHÚ ÐẠI-BI
Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Nam-mô thường-trụ thập phương Phật.
Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.
Nam-mô Dược-sư Lưu-Ly-Quang vương Phật.
Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát.
Nam-mô Ðạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát.
  
  KỆ GIẢI NGHIỆP 
          Chúng sanh đây có bấy nhiêu
          Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
          Các ngươi trước lòng trần tục lắm
          Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê
          Bấy lâu chẳng biết tu trì
          Gây bao tội ác lại về mình mang
          Sống đọa đầy chết thường đau khổ
          Lông, da, sừng có đỡ được đâu
          Dù là bay trước lặn sau
          Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi
          Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
          Lúc đó dù kêu khốc ai thương
          Nằm trên chốc thớt lạ thường
          Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
          Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
          May sao nhờ các bậc thiện nhân
          Cứu cho ngươi được thoát thân
          Ðến đây lại được nhờ ân Pháp mầu.
          Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
          Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng:
                   Chúng sanh Quy Y Phật
                   Chúng sanh Quy Y Pháp
                   Chúng sanh Quy Y Tăng (3 lần)
          Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục
          Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ
          Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần)
                   Chúng sanh Quy Y Phật rồi
                   Chúng sanh Quy Y Pháp rồi
                   Chúng sanh Quy Y Tăng rồi (3 lần)
          Quy rồi tội chướng sạch băng
          Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
          Phát tâm tu sau rồi được hưởng
          Về Phương Tây sung sướng đời đời
          Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
          Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày
          Xin đại chúng ra tay cứu khổ
          Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh
          Cùng nhau dốc một lòng thành
          Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.
  
TỤNG
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang-trung hóa Phật vô-số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

 HỒI HƯỚNG
Phóng sanh công-đức thù thắng hạnh,
Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

(Ðánh khánh 3 tiếng xướng):

Nhử đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,
Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia:
Ngã kim phóng nhữ du du khứ.
Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa.

Nam-mô Trường-Thọ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)