Chèn giá vàng vào blog

Thủ thuật này giúp cập nhật thông tin giá vàng trực tiếp trên blog lấy nguồn từ trang web vietstock.com.vn .
Chép đoạn code này vào Gadget HTML/Javascript:
<iframe src="http://www.vietstock.com.vn/Transweb/giavang.htm" width="180" height="150" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>