Tạo nút Lê đầu trang, xuống cuối trang, vào giữa trangCác bước thực hiện:
1. Đăng nhập vào blog
2. Vào chỉnh sửa Code HTML
3. Chèn đọan code CSS bên dưới vào trước đọan code ]]></b:skin>


#top-buttom_image {
position:fixed;
_position:absolute;
bottom:5px;
right:5px;
clip:inherit;
_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);
_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);
}
bottom:5px; , right:5px; : 2 đoạn code này để xác định vị trí hiển thị của các button trên màn hình.
4. Chèn đọan code sau vào trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>
var maxWidth = (document.body.clientWidth);
var maxHeight = (document.body.clientHeight);
</script>


<div id='top-buttom_image'>
<a href='javascript:top.window.scrollTo(0,0)' title='Lên đầu trang'>
<img alt='Lên đầu trang' border='2'src='{Link ảnh1}'/>
</a><br/>


<a href='javascript:window.scrollTo(maxWidth,maxHeight/2)' title='Vào giữa trang'>
<img alt='Vào giữa trang' border='2' src='{link ảnh2}'/>
</a><br/>


<a href='javascript:window.scrollTo(maxWidth,maxHeight)' title='Xuống cuối trang'>
<img alt='Xuống cuối trang' border='2' src='{link ảnh3}'/>
</a>
</div>