Tạo khung đăng nhập cho blog

Để tạo 1 khung như trên, bạn làm theo các bước sau:
Đăng nhập vào Blogger > Layout > Page Elements (Phần tử trang).
Click vào Add a Gadget (Thêm tiện ích), một hộp thoại sẽ bật ra. Sau đó bạn chọn phần tử HTML/Javascript.
Thêm đoạn code bên dưới đây vào và save lại xem kết quả. Bạn có thể tùy chỉnh sửu tên của tiện ích:
 
<form id="gaia_loginform" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit= "return(gaia_onLoginSubmit());" >
<div id="gaia_loginbox">
<table class="form-noindent" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0">
<tr> <td valign="top" style="text-align:center" nowrap="nowrap" bgcolor="#e8eefa">
<input type="hidden" name="ltmpl" value="draft" />
<div class="loginBox">
<table id="gaia_table" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
<tr><td colspan="2" align="center">
<table> <tr> <td valign="top">
<img src="http://kodehexa.googlepages.com/google_transparent.gif" alt="Google" /></td>
<td valign="middle"><font size="+0"><b>Tài khoản</b></font></td></tr></table>
<font size="-1"></font></td></tr>
<script type="text/javascript">
<!-- function onPreCreateAccount() { return true; } function onPreLogin()
{ if (window["onlogin"] != null) { return onlogin(); } else { return true; } } -->
</script>
<tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
<tr><td nowrap="nowrap"><div align="right">
<span class="gaia le lbl">Email:</span></div></td><td>
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://draft.blogger.com/home" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="GALX" value="Ie2nThzvHSI" />
<input type="text" name="Email" id="Email" size="20" value="" class='gaia le val' />
</td></tr>
<tr><td></td><td align="left"></td></tr>
<tr><td align="right"><span class="gaia le lbl">Mật Khẩu:</span></td>
<td><input type="password" name="Passwd" id="Passwd" size="20" class="gaia le val" /></td></tr>
<tr><td></td><td align="left"></td></tr>
<tr><td align="right" valign="top">
<input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" />
<input type="hidden" name='rmshown' value="1" /></td>
<td align="left"><label for="PersistentCookie" class="gaia le rem">Nhớ mật khẩu</label></td></tr>
<tr><td></td>
<td align="left"><input type="submit" class="gaia le button" name="signIn" value="Đăng nhập" /></td></tr>
<tr id="ga-fprow">
<td colspan="2" height="33.0" class="gaia le fpwd" align="center" valign="bottom">
<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target=_top>Quên mật khẩu?</a>
</td>
</tr></table></div></td></tr></table></div>
<input type="hidden" name="asts" id="asts" value="" />
</form>
<form id="gaia_universallogin" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());">
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://draft.blogger.com/home" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
</form>
 
Have fun!
(khothuthuat)